Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Osteologiska Föreningen i Sverige

Kap. 1. Ändamål

1. Föreningen har till ändamål att främja intresset för human och animal osteologi, främst med historisk inriktning.

Kap II. Medlemskap

1. Rätt att bli medlem har den som har intresse av osteologiämnet.

2. Varje medlem erlägger till föreningen den medlemsavgift som har fastställts av årsmötet.

3. Medlemsavgiften erläggs årsvis och gäller perioden 1/1 – 31/12 samma år.

4. Medlem som inte före 1/6 har erlagt avgift avförs ur medlemsregistret.

 

Kap. III. Årsmöte

1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, där närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer varje föreningsmedlem.

2. Ordinarie årsmöte skall hållas under tiden 15/1-15/2.

3. Styrelsen skall vid behov kalla till extra årsmöte. Styrelsen är även skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorn eller 1/4 av föreningens medlemmar för ett angivet skäl så begär. Underlåter styrelsen att kalla till det extra årsmötet inom 14 dagar får den/de som begärt det kalla till det.

4. Kallelse jämte föredragningslista och valberedningens förslag till ordinarie årsmöte skall utsändas 20 dagar före mötet. Kallelse jämte föredragningslista till extra årsmöte skall utsändas senast 10 dagar före mötet.

5. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • a) Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • b) Frågan om mötets behöriga utlysande.
 • c) Fastställande av dagordning.
 • d) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • e) Val av 2 justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokoll, samt rösträknare.
 • f) Granskning av styrelsens verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning, samt balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 • g) Granskning av revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
 • h) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • i) Val av styrelse för kommande verksamhetsår, nämligen ordförande, sekreterare och kassör samt en icke personlig suppleant.
 • j) Val av revisor och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår; i detta val får inte den nya styrelsen deltaga.
 • k) Val av valberedning bestående av två personer.
 • l) Beslut om disposition av föregående års överskott eller sätt för täckande av eventuellt underskott.
 • m) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • n) Behandling av förslag för beslut som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
 • o) Övriga frågor.

6. Rostberättigad är den medlem som erlagt medlemsavgift.

7. Omröstning på årsmöte sker öppet men om någon föreningsmedlem så begär sker den slutet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

8. Föreningens stadgar fastställs av årsmötet. Förslag till stadgeändring skall utsändas tillsammans med kallelse, etc., till det/de årsmöte/årsmöten som skall behandla denna fråga .

9. For stadgeändring krävs antingen enkel majoritet av medlemsantalet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst 30 dagar emellan, eller 2/3 majoritet av medlemsantalet på ett ordinarie årsmöte. Vid stadgeändring skall möjlighet till poströstning ges. Rösten skall vara poststämplad senast 2 dagar innan mötet som behandlar ärendet äger rum.

10. För upplösande av föreningen krävs att två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst 30 dagar emellan, bifaller förslaget med en enkel majoritet av medlemsantalet. Möjlighet till poströstning skall ges. Rösten skall vara poststämplad senast 2 dagar innan mötet som behandlar ärendet äger rum.

11. Det årsmöte som beslutar om upplösande av föreningen skall samtidigt besluta om fördelning av föreningens tillgångar.

 

Kap. IV. Styrelse och revisorer

1. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, samt en icke personlig suppleant. 

2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller de två andra ledamöterna.

3. Styrelsen är beslutsför då 3 av dess medlemmar är närvarande och samtliga är kallade minst 5 dagar i förväg.

4. Styrelsen åligger:

 • a) att genom anordnande av föredragsaftnar, diskussioner, utflykter, mm., verka för de ändamål som stadgas i kap. 1;
 • b) att sprida information om föreningens verksamhet;
 • c) att leda föreningens verksamhet och förvalta dess medel i enlighet med årsmötets beslut;
 • d) att upprätthålla och förelägga årsmötet verksamhetsberättelse, vinst- och förlustberäkning samt balansräkning.

5. Föreningsordföranden åligger att leda föreningens verksamhet, sekreteraren att föra protokoll vid styrelsens sammanträden, föra medlemsregister och handha föreningens arkiv och kassören att handha redovisningen av föreningens tillgångar.

6. Styrelsen får adjungera enskild person.

7. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från det årsmöte då den valts till nästa årsmöte .

8. Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

9. Styrelsen skall tillhandahålla revisorn föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som revisorn önskar ta del av, närhelst revisorn så begär, samt 14 dagar före utsändande av kallelse till ordinarie årsmöte.

10. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistlidna verksamhets- och räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 20 dagar före ordinarie årsmöte.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: